holddashhelddashheldspace

hidedashhiddashhiddenspace

havedashhaddashhadspace

heardashhearddashheardspace

feeldashfeltdashfeltspace

finddashfounddashfoundspace

falldashfelldashfallenspace

fightdashfoughtdashfoughtspace

givedashgavedashgivenspace

flydashflewdashflownspace