TwospacefeetspacegospaceupperiodTwospacefeetspacegospaceupperiod

TwospacefeetspacegospacedownperiodTwospacefeetspacegospacedownperiod

FourspacefeetspacegospaceupperiodFourspacefeetspacegospaceupperiod

FourspacefeetspacegospacedownperiodFourspacefeetspacegospacedownperiod

SixspacefeetspacegospaceupperiodSixspacefeetspacegospaceupperiod

EightspacefeetspacegospacedownperiodEightspacefeetspacegospacedownperiod

HowspacemanyspacefeetquestionHowspacemanyspacefeetquestion